રૂ. 2,50,000 ની કિંમતના ઈનામો જીતવાની તક

દરરોજ વિજયી થનારા ખેલાડીઓ રૂ. 5000, રૂ. 3000 અને રૂ. 2000 ના વાઉચર જીતશે